Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Protea Antiaging spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem - ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02-127 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000363491, NIP 701-025-27-70, kapitał zakładowy 5.000 złotych („Administrator ”).

2. Dane kontaktowe Administratora

Administratorem  można się skontaktować:

a) telefonicznie: 22 824 25 36.

b) pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

c) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02-127 Warszawa

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: ul. Bohdanowicza 19 lokal 7, 02- 127 Warszawa.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług lub zakupu towarów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług Panią/ Pana interesujących) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Panią/Pana oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym stalgast.com, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora

5. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. spółki powiązane z Administratorem;
 2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, organy państwowe);
 3. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
 4. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

6. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Administratora  podany powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

7. Prawo do sprzeciwu

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Administratora  podany powyżej.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator  nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane Administrator  będzie przetwarzać:

 1. w celu wykonania umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;
 2. w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;
 3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;
 4. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
 6. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora , w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w serwisach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

10. Prawa osób, które udostępniły dane osobowe

Zgodnie z RODO i Ustawą przysługuje Pani/ Panu:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować  odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej  pod adres email:. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Administratora. Przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator zobowiązany jest   odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

11. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania zawartych umów.